32 73 91 796
biuro@erbud.com.pl

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Remontowo-
Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 44-207 Rybnik ul. Podmiejska 71.
Można się z nami kontaktować mailowo na adres biuro@erbud.com.pl

2) Spółka przetwarza takie Pani/Pana dane jak imię, nazwisko, adres, NIP oraz dane
teleadresowe. Dane te przetwarzamy w celu przyjęcia zamówienia, realizacji dostaw oraz ich
finansowego rozliczenia. Działanie to wykonujemy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO) tj.
niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Inne podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
– przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych oraz
– w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego celu biznesowego administratora

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować nie możnością zawarcia umowy.