32 73 91 796
biuro@erbud.com.pl

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ERBUD” Sp. z o.o. w Rybniku jest nowoczesną firmą specjalizującą się w zakresie prowadzenia robót ogólnobudowlanych, inżynieryjnych, termomodernizacyjnych, budowy rusztowań, zabezpieczeń antykorozyjnych i usług developerskich.

Stosowany Zintegrowany System Zarządzania oparty na wymaganiach przedmiotowych norm traktujemy jako nowoczesne narzędzie kierowania i nadzorowania, zorientowane procesowo na identyfikację i spełnianie wymagań Klientów i innych stron zainteresowanych oraz ciągłe doskonalenie działań i ich wyników w odniesieniu do oferowanych usług, wpływu na środowisko naturalne oraz stanu bezpieczeństwa pracy.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest realizowana poprzez:

 1. przestrzegania i spełnienia wymagań prawnych i innych dotyczących jakości wyrobów, środowiska, zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, bhp i organizacji,
 2. zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz dążenie do stałej poprawy stanu bhp,
 3. zapobieganie zanieczyszczeniom i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
 4. spełniania oczekiwań, wymagań i potrzeb Klientów,
 5. poszerzenie zakresu działania poprzez wprowadzenie nowych usług i pozyskiwanie nowych Klientów,
 6. świadczenie Klientom usług bezpiecznych i niezawodnych,
 7. uwzględnienia roli i zaangażowania pracowników na rzecz działań w zakresie bhp, środowiska i jakości usług,
 8. aktywny współudział pracowników w działaniach na rzecz poprawy środowiska i bhp,
 9. zapewnienie wykwalifikowanej kadry poprzez systematyczne szkolenia pracowników w zakresie zagadnień projakościowych, prośrodowiskowych i probhp,
 10. wdrażanie nowych technik i technologii poprawiających jakość świadczonych usług z uwzględnieniem wymagań środowiskowych, bhp i warunków ekonomicznych,
 11. doskonalenie funkcjonujących procesów zachodzących w firmie,
 12. stały wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w rozwój firmy,
 13. osiąganie odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych,

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego „ERBUD” Sp. z o.o. w Rybniku zapewnia niezbędne zasoby i środki do wdrożenia Polityki ZSZ oraz zapewnia, że polityka jest zrozumiała, wdrożona, utrzymana i zakomunikowana we wszelkich obszarach organizacji oraz jest uzgodniona z pracownikami i przedstawicielami załogi.

Ponadto Zarząd i Kierownictwo spółki zobowiązują się do ciągłego doskonalenia działań w zakresie środowiska, bhp oraz spełniania wymagań, efektywności i skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. każdy pracownik naszej spółki deklaruje się do wykonywania swojej pracy zgodnie z założeniami niniejszej Polityki ZSZ.

Powyższe działania prowadzimy w sposób zorganizowany w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001; EN ISO 14001; PN-N 18001.

Prezes Zarządu
Dagmara Woźnica

Rybnik, dnia 01.06.2015 r.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – PDF